دیوارهای محافظ

 

ژئوتکستایل به طور وسیع جهت استحکام بخشیدن به خاکریزه ها  روی خاک های نرم ،سیل بند و دیواره های نگهدارنده به کار می روند .حقیقتاً یک ژئوتکستایل به کار رفته جهت دیوار نگهدارنده می تواند تقریباً با کمتر از نیمی از هزینه یک دیوار نگهدارنده سنتی ساخته  شود .