کنترل فرسایش

 

ژئوتکستایل در مواردی از جمله زهکشی ،سواحل،سیستم های حفاظتی و اسکله به کار می رود و نیز برای کنترل دائمی فرسایش شبیه زهکشی زیر زمینی می باشد . بدون حضور ژئوتکستایل فیلتری،ضربات موج آب ،مواد subgrade را زیر پوشش سنگی Rip rap یا بتن آرمه فرسایش می دهد .