سیستم جمع آوری مایعات و گاز

 

ژئوتکستایل های نبافته و بافته شده برای مایعات محلول و سیستم های جمع آوری گاز استفاده می شوند درصورت استفاده از سیستم یکپارچه خاک و ژئوتکستایل می توان وزن  کل خاک اطراف و روی لوله و دیواره های کانال را بر سطح مقطع لوله اعمال نمود و به این ترتیب به وزن کافی جهت مقابله با نیروی شناوری دست یافت.