دیوارهای محافظ

 

ژئوتکستایل به طور وسیع جهت استحکام بخشیدن به خاکریزه ها  روی خاک های نرم ،سیل بند و دیواره های نگهدارنده به کار می روند .حقیقتاً یک ژئوتکستایل به کار رفته جهت دیوار نگهدارنده می تواند تقریباً با کمتر از نیمی از هزینه یک دیوار نگهدارنده سنتی ساخته  شود .

از دیگر روشهای دیوار محافظ می توان به موارد زیر اشاره نمود :

1 - سیستم تسمه فلزی 

2 - سیستم ژئوگریدی

3 - سیستم بخچه ای و پانل بتنی

4 - دیوار بتن مسلخ

5 - خاک مسلح پلیمری