زهکشی

 

از ترکیب ژئوتکستایل و ژئونت نوعی از ژئوکامپوزیت ساخته می شود که جهت زهکشی و تخلیه آب در پشت دیوارهای حایل ، از آن استفاده می گردد. این نوع ژئوکامپوزیتها دارای ظرفیت بالای فیلتراسیون و زهکشی هستند و از قرار دادن ژئوتکستایل ها بر روی ژئونت ها به وجود می آیند. در صورت پوشاندن ژئونت ها که دارای زهکشی و ظرفیت بالای توزیع بار هستند ، با ژئوتکستایل ها (فیلتراسیون مناسب) یک سامانه فیلتراسیون-زهکش و حفاظتی بسیار منسجم با قابلیت نصب آسان به وجود می آید.

همچنین در سازهایی که علاوه بر زهکشی و تخلیه آب،نقش حفاظتی داشته ،مانند سازهایی که پوشش بتنی دارند و لازم است که از ورود و تماس آب با پوشش داخلی جلوگیری شود ،از ژئوکامپوزیت های متشکل از ژئوتکستایل ،ژئونت و ژئوممبران دانهدار استفاده می شود .

پوشاندن یک ژئوتکستایل فیلتر کننده بر روی یک ژئوممبران که دارای ظرفیت بالای کششی و حفاظتی است،سامانه موثری از فیلتراسیون -زهکشی و حفاظتی که عملکرد ضد آب را دارد،ارائه می دهد. این نوع ژئوکامپوزیت باعث نوزیع یکنواخت بار،کاهشتنش برشی و نشست متوازن می گردد.