زیر سازی جاده

 

ژئوتکستایل دراین کاربرد با توجه به شرایط محل در یک یا چند نقش اصلی به کار می رود درجداسازی بین ساب گرید و مواد سنگی و دانه ای واقع می گردد در فیلتراسیون ژئوتکستایل آب را چه تحت فشار و چه در حالت جریان ثابت با فیلتراز خود عبور خواهد داد و از عبور خاک نرم به لایه سنگی پی و لایه های زهکش جلوگیری می کند . در نقش مستحکم سازی موجب استحکام مواد نرم ساب گرید می شود .و میزان CBR را تا حد مطلوبی افزایش می دهد و با توزیع فشار منطقه ای و موضعی از فرو رفتن  مواد سنگی و دانه ای به درون ساب گرید  نرم و مرطوب جلوگیری می کند و نیز نقش زهکشی  در جاده را بهبود می بخشد .