کاربرد ژئوتکستایل در مهندسی ساحل

 

الف : به عنوان یک فیلتر جهت کنترل خوردگی سازه های مانند پوشش خاکریز ها ِ دیوارهای دریایی یا حفاظت سازه هایی که در کف کار گذاشته می شود .

ب : به عنوان یک ماده جدا کننده جهت استفاده در فنداسیون آب شکن ها و موج شکن ها .

پ : به غنوان یک ماده اصلی کیسه هایی که برای ساخت اجزائ آب شکن ها از ماسه پر می شود .

ت : به غنوان یک محافظ که دارای قابلیت انعطاف در حفاظت سازه های ساخلی و فرا ساحلی می باشد .

ج : به عنوان محافظ در برابر امواج و بارهای ناشی از جریان آب .

چ : به عنوان محافظ در برابر خوردگی و رسوب گذاری .