موارد کاربرد
در انواع کاربردی در ساخت و ساز سد خاک ریزی و توانبخشی استفاده می شود. گرچه سیاست متفاوت است، اکثر تمرین کنندگان در ایالات متحده استفاده از ژئوتکستایل را به نقاطی که دسترسی آسان به آنها برای تعمیر و تعویض (دفن کم عمق) وجود دارداستفاده از ژئوتکستایل در سد های خاکی
سطح آسفالتی که قرار است ژئوتکستایل روی آن نصب شود روش نصب ژئوتکستایل در روکش آسفالت