استاندارد 1383 - 7777

ژئوتکستایل‌ها‌و‌محصولات‌وابسته‌–‌تعیین‌خزش‌کششی‌و‌رفتار‌گسیختگی‌خزشی‌–‌روش‌ آزمون

دانلود متن استاندارد>>>