استحصال زمین های باتلاقی

استحصال زمین های باتلاقی ،سست و آبگیر جهت بهره برداری و ساخت سازه های مختلف نیاز به تحکیم دارد

استحصال زمین های باتلاقی ،سست و آبگیر جهت بهره برداری و ساخت سازه های مختلف نیاز به تحکیم دارد که ژئوتکستایل بخاطر مقاومت کششی عالی و توزیع بار در سطح وسیع جایگزین مناسبی برای رو ش های سنتی زمان  بروپر خرج می باشد .