بگ پوت و یا گلدانهای کیسه ای

گلدانهای کیسه ای نوعی از تکنولوژی جدید در صنعت کشاورزی می باشد که نقش به سزایی در رشد و نمو گیاهان خواهد داشت

از عمده کارهائی که این نوع از گلدانهای کیسه ای انجام می دهد از قرار زیر می باشد.

- رشد سریع ریشه گیاهان متراکم تر و سالم تر

- هرس هوازی ریشه گیاهان

- افزایش باروری و گلدهی به علت رشد به موقع ریشه گیاه 

- گیاهان انرژی کمتری برای تولید ریشه هدر داده و بیشتر بر روی شاخه ، برگ و میوه اثر خواهد گذاشت

- جلوگیری از جمع شدن مقدار زیاد آب در پای ریشه

- قابلیت انتقال فزیکی راحت (سبک و نشکن)

- فیلتراسیون آب کوزه و تنفس خاک

- گیاهان مواد مغزی و رطوبت بیشتری را جذب می کنند و سریعتر رشد خواهند نمود