دیوارهای محافظ

ژئوتکستایل به طور وسیع جهت استحکام بخشیدن به خاکریزه ها روی خاک های نرم، سیل بند و دیوارهای نگهدارنده به کار می روند.

ژئوتکستایل به طور وسیع جهت استحکام بخشیدن به خاکریزه ها  روی خاک های نرم ،سیل بند و دیواره های نگهدارنده به کار می روند .حقیقتاً یک ژئوتکستایل به کار رفته جهت دیوار نگهدارنده می تواند تقریباً با کمتر از نیمی از هزینه یک دیوار نگهدارنده سنتی ساخته  شود .

از دیگر روشهای دیوار محافظ می توان به موارد زیر اشاره نمود :

1 - سیستم تسمه فلزی 

2 - سیستم ژئوگریدی

3 - سیستم بخچه ای و پانل بتنی

4 - دیوار بتن مسلخ

5 - خاک مسلح پلیمری

تکنولوژی دیوار های حایل ژئوسنتتیک بر گرفته شده از ایده خاک مسلح می باشد . این دیوار ها به شکل های متفاوت و با استفاده از انواع ژئوسنتتیک ها طراحی و اجراء می گردند .

در این دیوار ها خاکریز به صورت لایه لایه اجرا شده و هر لایه بین صفحه های ژئوتکستایل قرار می گیرد . سپس وجه خارجی دیوار برای مقابله با اشعه فرا بنفش پوشش می شود.

از روش های دیگر اجراء این دیوار ها می توان به روش استفاده از ژئوگرید اشاره نمود که مشابه دیوارهای ژئوتکستایلی اجرا می شود.به دلیل سوراخ های ژئوگرید،امکان رشد گیاهان در فاصله بین این سوراخ ها و یل پشت آنها وجود دارد.همچنین تاثیر اشعه فرا بنفش هم کم تر است در نتیجه احتیاج به پوشش دادن وجه خارجی این دیوار ها نمی باشد.

به کمک ژئوتکستایل می توان بدونه استفاده از مصالح بنائی یا بتنی و فقط به کمک خاک موجود در محل و لوازم کوبیدن خاک دیوار خائل ساخت . با به کار بردن ژئوتکستایل ها در تکنیک خاک مسلح نیز می توان دیوارهایی با لبه قائم ساخت که ممکن است به عنوان دیوار حائل با سکو یا سازه های متنوع دیگر مورد استفاده قرار گیرند.