روکش جاده

منبع اصلی تخریب در فرش (روسازی) جاده تزریق آب ناخواسته به درون ساختار از طریق ترک موجود در سطوح فرش است

منبع اصلی تخریب در فرش (روسازی )جاده تزریق آب نا خواسته  به درون ساختار از طریق ترک موجود در سطوح فرش است هنگام ساخت یا تمدید فرش جاده ها الحاق ژئوتکستایل بین اندود اتصال (Tack coat) و لایه جدید آسفالت یک سد رطوبتی موثری را ایجاد می کند و زیر پی را در مقابل نفوذ آب سطحی حمایت می کند .

فاکتورهای صرفه جویی اقتصادی کاربرد ژئوتکستایل:
1 - کاهش هزینه های حفظ و مرمت جاده
- کاهش عمق خاکبرداری و مصرف مواد و سنگهای جبرانی برای رسیدن به CBR لازم
-امکان استفاده از دانه های درشت تر سنگی و زهکشی آزاد بجای دانه های ریز دانه بندی شده
 - کاهش 20 تا 30 درصدی لایه های اساس و زیر اساس و معمولا" عدم نیاز به لایه زهکش دانه بندی شده
 - سرعت در اجرای پروژه و کاهش زمان برای اتمام پروژه ساخت جاده