زهکشی زیر زمینی

ژئوتکستایل جایگزین فیلتر های خاکی متداول برای زهکشی تقریباً تمام ساختارها از سیستم های کنترل آب زیرزمینی فرش جاده ها ،زیر ساخت های ساختمان سدها و دیوارها می باشند.

ژئوتکستایل جایگزین فیلتر های خاکی متداول برای زهکشی تقریباً تمام ساختارها از سیستم های کنترل آب زیرزمینی فرش جاده ها ،زیر ساخت های ساختمان سدها و دیوارها می باشند.

ژئوتکستایل های نبافته سبک وزن تا وزن متوسط مناسب کاربرد فیلتر زهکش بوده و اجازه می دهند که آب زیر زمینی از هسته های زهکشی بگذرند و در عین حال از بسته شدن و گیر کردن سیستم زهکشی با خاک مجاور جلوگیری می کند .

لوله های زهکش ابنیه فنی برای خروج آب از پشت دیواره سازه های هیدرولیکی یا کاهش فشار نیروی زیر فشار کف حوضچه های آرامش پیش بینی و اجرا می گردد . این نوع لوله ها معمولا از جنس پی وی سی (PVC) به صورت مشبک نصب می گردد. لازم است با اجرای فیلتر با دانه بندی مناسب از گرفتگی لوله های مذکور جلوگیری به عمل آید.

با توجه به نیاز کاربردی پروژه لاینینگ تونل بایستی به گونه ای طراحی و اجرا شود که امکان نشت آبهای زیر زمینی به داخل تونل در دوره بهره برداری وجود نداشته باشد و فضای تونل اصلی و دستکهای تاسیسات کاملا خشک باشد . با توجه به شرایط توپوگرافی و شرایط زمین شناسی می توان تا حد زیادی مطمئن بود که تراز خط آبهای زیرزمینی پائین تر از تراز تونلها بوده و تنها نشت آبهای سطحی ناشی از بارندگی به عنوان منبع آب تاثیر گذار مطرح باشد .

این نوع زهکشی شامل ترانشه و لوله های مشبک است که در میان قشری از مصالح فیلتر قرار دارد.لوله های مصرفی در زهکشی های زیر زمینی در انواع مختلفی نظیر سفال ،بتن ، فلز و پلاستیک و در اشگال متفاوت چون ساده ، مشبک ، و موج دار ساخته می شوند.

در نتیجه لازم است تا تمهیدات لازم جهت جلوگیری از ورود این آبها به داخل فضای زیرزمینی (از محل درزه های اجرایی و انبساط بتن )نیز تجمیع آب پشت لاینینگ حفظ شود .

با توجه به نیاز های کاربری پروژه لاینینگ تونل بایستی به گونه ای طراحی و اجرا شود که امکان نشت آبهای زیر زمینی به داخل تونل در دوره بهربرداری وجود نداشته باشد و فضای تونل اصلی و دستگاه های تاسیسات کاملا خشگ باشد. با توجه به شرایط توپوگرافی و شرایط ژمین شناسی می توان تا حد زیادی مطمئن بود که تراز خط آبهای زیر زمینی پائین تر از تراز تونلها بوده و تنها نشت آبهای سطحی ناشی از بارندگی به عنوان منبع آب تاثیر گذار مطرح باشد.

در نتیجه لازم است تا تمهیدات لازم جهت جلوگیری از ورود این آبها به داخل فضا های زیرزمینی (از محل درزهای اجرائی و انبساط بتن) و تجمع آب بر پشت لاینینگ اندیشیده شود.