زیر سازی جاده

ژئوتکستایل در این کاربرد با توجه به شرایط محل در یک یا چند نقش اصلی به کار می رود...

ژئوتکستایل دراین کاربرد با توجه به شرایط محل در یک یا چند نقش اصلی به کار می رود درجداسازی بین ساب گرید و مواد سنگی و دانه ای واقع می گردد در فیلتراسیون ژئوتکستایل آب را چه تحت فشار و چه در حالت جریان ثابت با فیلتراز خود عبور خواهد داد و از عبور خاک نرم به لایه سنگی پی و لایه های زهکش جلوگیری می کند . در نقش مستحکم سازی موجب استحکام مواد نرم ساب گرید می شود .و میزان CBR را تا حد مطلوبی افزایش می دهد و با توزیع فشار منطقه ای و موضعی از فرو رفتن  مواد سنگی و دانه ای به درون ساب گرید  نرم و مرطوب جلوگیری می کند و نیز نقش زهکشی  در جاده را بهبود می بخشد .