زیر سازی خط آهن

ژئوتکستایل در این کاربرد موجب تثبیت خط آهن می گردد , حفظ هندسی بستر خط آهن و

ژئوتکستایل در این کاربرد موجب تثبیت خط آهن می گردد.حفظ هندسی بستر خط آهن و در نقش جداسازی ،بین مواد پی Ballast  و زیر پی Sub ballast و نیز مهار سازی مواد پی و زیر پی در مقابل حرکات جانبی کمک می کند .ژئوتکستایل همچنین مکانیزمی  را برای زهکشی جانبی (حاشیه ها) ایجاد می کند و عملکرد زهکشی را بهبود می بخشد .