سیستم جمع آوری مایعات و گاز

ژئوتکستایل های نبافته و بافته شده برای مایعات محلول و سیستم های جمع آوری گاز استفاده می شوند

ژئوتکستایل های نبافته و بافته شده برای مایعات محلول و سیستم های جمع آوری گاز استفاده می شوند درصورت استفاده از سیستم یکپارچه خاک و ژئوتکستایل می توان وزن  کل خاک اطراف و روی لوله و دیواره های کانال را بر سطح مقطع لوله اعمال نمود و به این ترتیب به وزن کافی جهت مقابله با نیروی شناوری دست یافت.

جمع کننده (کلکتور)برای جمع آوری آب های سطحی یا زه آب موجود در زهکشی فرعی روباز یا مدفون احداث شده و در نهایت آب جمع آوری شده را به خارج از ساختمان یا به چاهک پمپاژ انتقال می دهد. برای سهولت اجراء شیب لوله و آبراه فرعی زهکشی 3  تا 4 در هزار در نظر گرفته می شود که در کلکتور ها با محدودکردن عدد فرود(برای جلوگیری از رسوب گذاری و فرسایش) بین 0/12 تا 0/35 از فرمول های تجربی موجود مانند مانینگ قابل محاسبه است.