سیستم های محافظ و زهکشی زیر چمن

از آنجا که چمن مصنوعی معمولاً بر روی آسفالت نصب می گردد چمن به مرور نازک و باعث پارگی بکینگ شده

از آنجا که چمن مصنوعی معمولاً بر روی آسفالت نصب می گردد چمن به مرور نازک و باعث پارگی بکینگ شده و نخ های تافت چمن از آن جدا می گردد که با برقراری  ژئوتکستایل بین بیکینگ و آسفالت از این امکان جلوگیری می گردد .