فیلتر در کانال های آبی

این کاربرد شناخته ترین و پر مصرف ترین کاربرد ژئوتکستایل می باشد .در این عمل ژئوتکستایل در تماس با خاکی که قرار است زهکشی شود قرار می گیرد .

این کاربرد شناخته ترین و پر مصرف ترین کاربرد ژئوتکستایل می باشد .در این عمل ژئوتکستایل در تماس با خاکی که قرار است زهکشی شود قرار می گیرد .

ژئوتکستایل ها در واقع جانشین مصالح ماسه ای می شوند و باید بتوانند همان عملکرد و کارایی فیلترهای ماسه ای را داشته باشند . هم فیلتر های ژئوتکستایلی و هم فیلتر های ماسه ای باید بتوانند بدون ایجاد هر گونه فشار هیدرواستاتیک اضافی ،آب یا گاز را از خود غبور دهند .