مزایای ترکیب ژئوتکستایل و ژئوممبرین ها

از الیاف ژئوتکستایل بافته نشده می توان جهت تقویت بعضی از ژئوممبرین های لایه ای مسطح استفاده نمود که به آن لایه آستری scrm گفته می شود .
  • از الیاف ژئوتکستایل بافته نشده می توان جهت تقویت بعضی از ژئوممبرین های لایه ای مسطح استفاده نمود که به آن لایه آستری scrm گفته می شود .
  • از سوراخ شدن ژئوممبرین در هنگام قرار گرفتن بر روی خاکریزجلوگیری می شود .
  • از آنجا که ژئوتکستایل مانند یک لایه زهکشی ،عمل کرده از افزایش فشار آب حفره ای در زیر امکان پخش تنش در قسمت تحتانی ژئوممبرین فراهم می شود .