مقاوم سازی زمین در برابر زلزله

زهکشی های قائم ،ستون یا ترانشه ای از مصالح نفوذپذیر است که برای تخلیه اضافه فشار آب منفذی خاک های ماسه ای و رسی سست اشباع احداث می گردد

زهکشی های قائم ،ستون یا ترانشه ای از مصالح نفوذپذیر است که برای تخلیه اضافه فشار آب منفذی خاک های ماسه ای و رسی سست اشباع احداث می گردد تا احتمال روانگرایی و خسارت وارده در اثر زلزله کاهش یابد . مدل پیشنهادی زهکش های نیمه پیش ساخته ژئوتکستایلی می باشد که پس از حفاری خاک توسط  ماشین های حفاری لایه های ژئوتکستایل درون برش قرار گرفته و به وسیله خا ک های دانه ای پر می گردد.از مزیت این روش می توان به هزینه پائین،نصب سریع ،بهبود خواص مکانیکی خاک در کوبش و کاهش روانگرایی،پیوستگی مطمئن زهکش ،نفوذپذیری زیاد ،دست خوردگی ناچیز خاک و زهکشی مناسب اشاره نمود.