نقش جداسازی در جاده

عامل عمده شکست جاده تزریق مواد لایه های مجاور به درون پی سنگ ریزه ای و پیامد آن نزول استحکام در...

عامل عمده شکست جاده تزریق مواد لایه های مجاور به درون پی سنگ ریزه ای و پیامد آن نزول استحکام در لایه سنگ ریزه ای  می باشد. وقتی لایه سنگ ریزه ای روی لایه ساب گرید قرار گیرد، لایه زیرین آلوده به خاک گشته و زیر بار ترافیکی و ارتعاش ،لایه سنگ ریزه ای پی ( Aggregate ) را به درون خاک تزریق می کند و موجب حرکت لایه به طرف بالا می گردد ،در محل های مرطوب ترافیک موجب پمپ خاک های ساب گرید  ضعیف به درون سنگ ریزه ها گردیده و تمامی این شرایط باعث کاهش کلفتی موثر لایه سنگ ریزه ای گشته و در نتیجه لایه حمایتی جاده تخریب می شود و عمر مفید جاده کاهش می یابد .

استفاده از ژئوتکستایل برای بهبود عملکرد بزرگراه ها , جاده های غیر فرشی , محل های پارکینگ , فرودگاه ها و باراندازها به عنوان عنصر جدا کننده پیشنهاد می شود .