نقش فیلتراسیون

ژئوتکستایل ها نیز مانند فیلتر های دانه بندی شده نیاز به طراحی و در نظر گرفتن یک سری خواص مهندسی دارد

کاربرد ژئوتکستایل به عنوان فیلتر به دلیل برتری از نظر اجراء بهینه بودن از نظر اقتصادی و داشتن خصوصیات مناسب و کاربری آسان این مواد با کاربرد موفقیت آمیزشان در بسیاری از پروژه های زهکشی و ژئوتکنیکی جای فیلتر های دانه بندی شده را گرفته اند بنابراین مواد ژئوتکستایل باید رفتارو کارکردی مشابه فیلتر های دانه بندی داشته باشند.

ژئوتکستایل می بایست نقش فیلتراسیون پایدار داشته باشد در حالی که جدا سازی بین دو لایه را نیز فراهم کند . یعنی ژئوتکستایل اجازه عبور آب را از زمین دهد اما ذرات خاک از آن عبور نکند . این بدان معنا نیست که سایز سوراخ ژئوتکستایل باید کوچکتر از سایز ذرات خاک باشد . ژئوتکستایلها به صورت کاملا طبیعی نسبت به فیلتر خاک و عبور آب نقش خود را ایفا می کنند .

ژئوتکستایل باید به عنوان یک فیلتر دارای عمر مفید و ظرفیت کافی آب گذری باشد.علی الخصوص در بسیاری از وضعیت های ویژه و بحرانی ،به کار بردن ژئوتکستایل با دقتی که در انتخاب آن باید بشودبهترین انتخاب است و هزینه ژئوتکستایل عموماً در مقایسه با سایر مواد سیستم زهکشی کمتر است.

وقتی جریان نشت از یک خاک با دانه های نسبتا ریز به مصالح درشت دانه تر (مانند زهکش در پنجه سد خاکی) وارد می شود. این خطر وجود دارد که ذرات ریز خاک به داخل مصالح درشت تر شسته شود .اگر این کار در یک مدت زمان طولانی انجام بگیرد.ذرات ریز ممکن است تمام فضاهای بین مصالح درشت تر را پر کرده و آن را پر و اشباع نماید.برای رفع چنین مشکلی بین دو لایه ریز و درشت از یک لایه فیلتر بعنوان محافظ استفاده می شود . فیلتر و زهکشی اجازه می دهد تا جریان تراوش از خاک نسبت به زمانی که فیلتر وجود ندارد سریعتر خارج شود . بنابراین مصالح فیلتر بایستی نسبت به خاک اساس درشت تر و با خفر های بزرگتری باشد.جریان تراوش از خاک ریز دانه به فیلتر ممکن استهمراه با شسته شدن و حرکات ذرات ریز دانه خاک اساس به حفره های مصالح فیلتر باشدو این انتقال باعث به خطر افتادن سازه خاکی خواهد شد.تخریب مذکور ممکن است بدلیل عدم دقت در نوع فیلتر ژئوتکستایل باشد. وجود فیلتر باعث طول عمر سازه با بروز کمترین خطر می گردد.