ژئوتکستایل در کارهای دریایی

خواصی که ژئوتکستایل باید در مهندسی سواحل داشته باشد از قرار زیر می باشد.

الف : بازده بالا از نظر فیلتراسیون , یعنی نگهداشت خاک و قابلیت آبگذری داشته باشد .

ب : مقاومت کافی در برابر بارهای سازه ای و شرایط محیطی و کاربردی داشته باشد ( شرایطی نظیر مقاومت در برابر فرسایش ، پانچ , مقاومت در برابر گرما در هنگامی که همراه با قیر گرم بکار رود)

پ : مقاومت کافی و طولانی مدت در محیط PH اسیدی یا بازی قرار می گیرد (مانند شرایط آب شور دریا)

ت : رفتار اصطکاکی خوب در شرایطی که در شیب های خاکی به کار می روند .