کنترل فرسایش

ژئوتکستایل در مواردی از جمله کانال های زهکشی ، سواحل ، سیستم های حفاظتی و اسکله و سد های خاکی به کار میروند.

ژئوتکستایل در مواردی از جمله زهکشی ،سواحل،سیستم های حفاظتی و اسکله به کار می رود و نیز برای کنترل دائمی فرسایش شبیه زهکشی زیر زمینی می باشد . بدون حضور ژئوتکستایل فیلتری،ضربات موج آب ،مواد subgrade را زیر پوشش سنگی Rip rap یا بتن آرمه فرسایش می دهد .

امروزه ژئوتکستایل ها در مهندسی سواحل و بنادر به طرق زیر مورد استفاده قرار می گیرد.

1 - به عنوان یک فیلتر جهت کنترل خوردگی سازه های مانند پوشش خاکریزها دیوارهای دریایی یا حفاظت سازه هایی که در کف کار گذاشته می شوند.

2 - به عنوان یک ماده جدا کننده جهت استفاده در فونداسیون آب شکن ها و موج شکن ها.

3 - به عنوان ماده اصلی کیسه هایی که برای ساخت اجزاء آب شکن ها از ماسه پر می شوند.

4 - به عنوان یک محافظ که دارای قابلیت انعطاف در حفاظت سازه های ساحلی و فرا ساحلی می باشد.

5 - به عنوان محافظ در برابر امواج و باره های ناشی از جریان.

6 - به عنوان محافظ در برابر خوردگی و رسوبگذری.