ژئودرین

ژئودرین های L-drain مناسب برای استفاده در زیر فضای سبز

ژئودرین های F&R-D مناسب برای استفاده در زیر فونداسیون ها 

ژئودرین های دیمپل شیت (شانه تخم مرغی) 600 گرم و 700 گرم مناسب برای استفاده در زیر فوندانسیون

ژئودرین های WD-H مناسب برای استفاده در دیواره ها(با انعطاف کم)

ژئودرین های نواری مناسب برای استفاده در پشت شات کریت

ئودرین های دیمپل شیت (شانه تخم مرغی)  500 گرم مناسب برای استفاده در دیواره ها 

ژئودرین های دیمپل کامپوزیت درین شیت مناسب برای استفاده در دیواره ها